Työnohjaus

Työnohjaus työhyvinvoinnin ja jaksamisen välineenä

Työnohjaus antaa mahdollisuuden pysähtyä hetkeksi tutkimaan ja tarkastelemaan työhön, työn tekemiseen ja työyhteisöön – tai sen puutteeseen liittyviä haasteita. Prosessin aikana saa pohtia omaa suhdetta ja asenteita, sekä vaikeita ja vaiettujakin kysymyksiä yhdessä kokeneen ohjaajan kanssa turvallisessa ympäristössä. Sen myötä niin yksilö kuin ryhmäkin voi löytää ratkaisumalleja haastaviin asiakastilanteisiin ja tulevaisuuden muuttuvaan työhön.

Yksilötyönohjaus

Työntekijälle tai yrittäjälle

Yksilötyönohjaus on kahden välinen dialoginen prosessi, jossa voidaan pureutua ja tutkia työntekijän työssään kohtaamia tilanteita, ajatuksia ja niiden herättämiä tuntemuksia. Henkilökohtainen kokemusmaailma ja työtehtävään liittyvä sisältö konkreettisine tilanteineen ovat usein dialogissa läsnä. 

Työnohjaus koetaan usein ammatillista kasvua ja hyvinvointia edistäväksi sekä uusia ajattelu- ja toimintatapoja synnyttäväksi toiminnaksi ja on näin tärkeä osa työntekijän jaksamista. Etenkin tuleva hyvinvointiuudistus ja maailmaa jatkuvasti heilauttelevat ulkoiset paineet voivat aiheuttaa voimakkaita tunnereaktioita, joita on hyvä päästä purkamaan yhdessä ohjaajan kanssa.

Työnohjaus on vaiheittain etenevä prosessi, jonka kestoa ei oikein pysty ennalta määrittää. Usein prosessit kestävät puolesta vuodesta vuoteen ja tapaamisia varataan alussa vähintään kolme kertaa. 

Työnohjausta voidaan toteuttaa myös case-työnohjauksena, jolloin työnohjauksen keskiössä on jokin tietty työhön liittyvä tai työssä tapahtunut haastava tilanne, tapahtuma tai kriisi.

Tapaamme kerran kuukaudessa joko 60min tai 90min kerrallaan.    

Yksilötyönohjaus

Esihenkilölle ja johdolle

Hyvän ja hyvinvoivan työyhteisön rakentaminen on prosessi, jossa jokaisella on oma aktiivinen roolinsa. Yrityksen johtohenkilöillä ja esimiehillä on tässä kuitenkin hyvin merkittävä ja usein myös haastava osansa.

Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö, monia työpaikkoja rasittava työvoimapula ja uudenlaiset vaatimukset asettavat myös esihenkilön ja johdon aivan uudenlaisten tilanteiden eteen. Näissä tilanteissa kaivataan erilaisia ratkaisuja sekä ajattelun ja toiminnan malleja. Muutoksen tuomiin haasteisiin voi ja saa tarvita myös ulkopuolista apua.

Työnohjauksen aikana johtoasemassa oleva henkilö saa mahdollisuuden syventyä omasta työstään ja työyhteisöstä kumpuaviin kysymyksiin, omiin ajattelu- ja toimintamalleihin sekä ennen kaikkea myös omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin.

Työnohjaus on prosessi, jossa tapaamme kerran kuukaudessa joko 60min tai 90min kerrallaan.   

 

Ryhmätyönohjaus

Työhyvinvointi on yhteinen asia

Ryhmätyönohjauksessa tarkastelun kohteena ovat ryhmän tai työyhteisön tekemä työ siihen liittyvine rakenteineen ja prosesseineen. Dialogisessa prosessissa esiin nousee usein myös henkilöiden roolit sekä työnjako ja keskinäinen vuorovaikutus. Ryhmässä voidaan käydään läpi myös työssä esiin nousseita haastavia tilanteita, tapahtumia ja kriisejä. Tässä tapausessa työnohjaus voidaan toteuttaa myös case-työnohjauksena.

Ryhmätyönohjaus mahdollistaa erilaisten ja uudenlaisten näkökulmien sekä ratkaisumallien tarkastelun ja oppimisen. Se antaa mahdollisuuden aidosti kuunnella ja tulla kuulluksi, lisätä ymmärrystä sekä omia että toisten ajattelu- ja toimintamalleista. Muutosten keskellä se antaa työryhmälle jaksamista ja keinoja ottaa muutokset vastaan ja kehittää omaa työtään yhdessä toimien.

Palvelut

työyhteisönne tueksi

Blogi

Onko hyvinvoiva työyhteisö pelkkää utopiaa?

Onko hyvinvoiva työyhteisö pelkkää utopiaa?
Ei riitä että työpaikalla on viimeisimmät työvälineet ja toimiva työterveys, vaan myös ihmisillä tulisi olla keskenään hyvä olla.

Hyvinvoiva työyhteisö tarvitsee hyvinvoivan tilan

Hyvinvoiva työyhteisö tarvitsee hyvinvoivan tilan
Työpaikan tulisi olla työyhteisön jokaiselle jäsenelle sekä henkinen, psyykkinen, sosiaalinen että fyysinen tila, joka mahdollistaa laadukkaan tekemisen – sen pitäisi olla paikka minne menee mielellään.

No results found.

No results found.

Blogi

Onko hyvinvoiva työyhteisö pelkkää utopiaa?

Onko hyvinvoiva työyhteisö pelkkää utopiaa?
Ei riitä että työpaikalla on viimeisimmät työvälineet ja toimiva työterveys, vaan myös ihmisillä tulisi olla keskenään hyvä olla.

Hyvinvoiva työyhteisö tarvitsee hyvinvoivan tilan

Hyvinvoiva työyhteisö tarvitsee hyvinvoivan tilan
Työpaikan tulisi olla työyhteisön jokaiselle jäsenelle sekä henkinen, psyykkinen, sosiaalinen että fyysinen tila, joka mahdollistaa laadukkaan tekemisen – sen pitäisi olla paikka minne menee mielellään.

No results found.

No results found.